De vacature is succesvol toegevoegd als favoriet. Bekijk alle favorieten via het menu.
Vacatures in de Groenvoorziening

Privacyverklaring en cookiebeleid

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens 

Vacatures in de Groenvoorziening hecht eraan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van jouw gegevens geef je ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we jouw gegevens gebruiken.

Wanneer je vragen hebt die niet in dit document worden beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met jou in contact. Onze contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Vacaturesindegroenvoorziening.nl

Deze privacyverklaring geldt voor Intro Personeel B.V., Intro Diensten B.V. en Florys Recruitment B.V., kantoorhoudend te Alblasserdam, West Kinderdijk 122v en voor Flict B.V. (hierna: Vacatures in de Groenvoorziening) kantoorhoudend te Hardinxveld-Giessendam, Schapedrift 91.

Welkom bij Vacatures in de Groenvoorziening!

Vacatures in de Groenvoorziening vormt samen met haar relaties, werknemers en kandidaten een netwerk waarin vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenkomen. Nieuwe netwerkleden die zich aanmelden bij dit netwerk vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Het betreft de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om uitnodigingen te ontvangen voor en deel te kunnen nemen aan (de activiteiten van) het netwerk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens bewaren wij conform de AVG. We streven ernaar om deze altijd correct en actueel te houden.

Wanneer we gegevens verzamelen

In de volgende gevallen mogen we jouw gegevens bewaren en verwerken:

 • Als je Vacatures in de Groenvoorziening toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vacatures in de Groenvoorziening of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van jouw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Vacatures in de Groenvoorziening rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Vacatures in de Groenvoorziening is opgedragen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Jou te informeren over en uit te nodigen voor netwerkactiviteiten.
 • Het organiseren van netwerkactiviteiten die aansluiten op de behoeften van de leden van het netwerk.
 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Jou op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Vacatures in de Groenvoorziening en van derden.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • Jou te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, alleen als jij je daarvoor hebt aangemeld (opt-in).
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Misschien is het in de toekomst voor (sommige van) deze doelen niet meer vereist dat wij jouw gegevens bewaren. Wanneer wij hierdoor gegevens niet meer aan jou specifiek kunnen koppelen, dan stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen

Vacatures in de Groenvoorziening kan van jou als lid van het netwerk de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN en gegevens over je identiteitsbewijs (type, nummer en geldigheidsduur)
 • De aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of notificatie
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie, waaronder een specificatie van de gewerkte uren
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee jij jezelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Delen met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer je solliciteert bij Vacatures in de Groenvoorziening, dan verstrekken we jouw persoonsgegevens uiteraard aan onze opdrachtgevers. We verstrekken dan alleen de gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van jouw geschiktheid voor de openstaande functie.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat jouw rechten zijn

Je hebt het recht om:

 • de toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in te trekken;
 • jouw persoonsgegevens in te zien;
 • jouw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • bezwaar in te dienen tegen verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens aan te vullen;
 • jouw persoonsgegevens maar voor beperkte doeleinden te laten gebruiken (we stellen je op de hoogte als deze beperking niet mogelijk is, of zal worden opgeheven);
 • jouw persoonsgegevens op te vragen, zodat je ze door kunt sturen naar iemand anders;
 • jouw persoonsgegevens te laten verwijderen (we stellen dan ook, indien mogelijk, de ontvangers van jouw gegevens hiervan op de hoogte).

Je kunt een verzoek voor het bovenstaande sturen naar [email protected]. We controleren of het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Dat doen we door:

 1. aan jou te vragen om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy, vragen wij je daarbij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken of
 1. vast te stellen dat jij je verzoek hebt ingediend via jouw e-mailadres of jouw telefoonnummer dat bij ons bekend is.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (in principe kosteloos) op je verzoek reageren. Voor de behandeling van jouw verzoek brengen wij in beginsel geen kosten in rekening, tenzij jouw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Je kunt daarnaast over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie daarover www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Digitale toegang tot het datacentrum waarin de persoonsgegevens worden verwerkt is alleen mogelijk via een veilig wachtwoord en ‘two factor authentication’.
 • Vacatures in de Groenvoorziening laat regelmatig tests uitvoeren door externe partijen om te onderzoeken of de gebruikte software kwetsbaar is voor inbreuken.
 • Door een firewall worden digitale aanvallen op de software automatisch herkend en geblokkeerd.
 • Binnen één uur worden verstoringen in het systeem verholpen. Bij afhankelijkheid van externe leveranciers geldt een termijn van vier uur.
 • Vertrouwelijke gegevens worden vernietigd met behulp van een papierversnipperaar.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via i[email protected]

Bewaartermijn

Vacatures in de Groenvoorziening bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. In het kader van gepersonaliseerde deelname aan het netwerk, bewaren we de persoonsgegevens van netwerkleden gedurende het lidmaatschap van het netwerk.

Beëindiging lidmaatschap netwerk

Netwerkleden kunnen hun lidmaatschap beëindigen door een e-mail te sturen naar (de contactpersoon bij) Vacatures in de Groenvoorziening, met het verzoek het lidmaatschap te beëindigen. Dergelijke verzoeken worden door Vacatures in de Groenvoorziening binnen een termijn van twee weken verwerkt en bevestigd.

Inbreuk op persoonsgegevens

Wanneer ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een inbreuk op persoonsgegevens plaatsvindt, dan zullen wij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichtinstantie). Intern zullen wij deze inbreuk ook registreren. Als deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten of vrijheden, dan stellen wij jou hier zo snel mogelijk van op de hoogte. We delen je mee:

 • De maatregelen die wij hebben genomen naar aanleiding van de inbreuk;
 • De mogelijke gevolgen van de inbreuk voor jou;
 • Bij wie je aanvullende informatie kunt krijgen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Cookiebeleid

In kaart brengen websitebezoek

Wij analyseren het gebruik van onze website www.vacaturesindegroenvoorziening.nl. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van jouw computer of mobile device. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer of mobile device wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van cookies door Vacatures in de Groenvoorziening

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer of mobile device achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt om deze cookies op jouw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessie cookies worden weer van jouw computer verwijderd zodra jij je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op jouw computer staan, ook na afsluiting van je webbrowser.

Wij gebruiken cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over onze bezoekers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond onze diensten en onze groepsmaatschappijen. Maar ook als je bij ons bent ingelogd, kan jouw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken op deze website gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en onze website content op basis van wat Analytics aan informatie aanreikt te kunnen aanpassen. Daarnaast gebruiken we cookies van social media netwerken zoals LinkedIn, Facebook en Twitter om social media integratie op onze website mogelijk te maken. Ook maken wij op onze website gebruik van retargeting pixels en browser fingerprinting. Bij browser fingerprinting worden geen gegevens opgeslagen op de apparatuur waarmee je onze website bezoekt, maar lezen we wel informatie van jouw internet browser uit en sturen we deze informatie door naar onze servers. Met behulp van browser fingerprinting zijn we in staat je te herkennen bij een nieuw bezoek op onze website en kunnen we onze website content afstemmen op jouw profiel waardoor de site zo veel mogelijk relevant voor je is.

Hoe kun je cookies wijzigen of weigeren?

Je bent altijd gerechtigd om cookies te wijzigen of weigeren. Je kunt daarvoor jouw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

Cookies wijzigen

Wij en andere websites

Op onze site tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Afsluiting

Contactgegevens

[email protected]
0814 208 220